به‌دنبال ترویج اندیشه بسیجی هستیم

Home / به‌دنبال ترویج اندیشه بسیجی هستیم

به‌دنبال ترویج اندیشه بسیجی هستیم
رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران گفت: ما به‌دنبال ترویج اندیشه بسیجی به نسل امروز هستیم.

به‌دنبال ترویج اندیشه بسیجی هستیم

رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران گفت: ما به‌دنبال ترویج اندیشه بسیجی به نسل امروز هستیم.
به‌دنبال ترویج اندیشه بسیجی هستیم