بهبود تولید ملی با تکیه بر استعداد جوانان و بودجه‌ تحقیقاتی مناسب

Home / بهبود تولید ملی با تکیه بر استعداد جوانان و بودجه‌ تحقیقاتی مناسب

بهبود تولید ملی با تکیه بر استعداد جوانان و بودجه‌ تحقیقاتی مناسب
پژوهشگر برتر سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی میانه گفت: با بودجه‌ها و ظرفیت‌های تحقیقاتی مناسب و تکیه بر استعداد جوانان، می‌توان گام مثبتی در بهبود تولید ملی برداشت.

بهبود تولید ملی با تکیه بر استعداد جوانان و بودجه‌ تحقیقاتی مناسب

پژوهشگر برتر سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی میانه گفت: با بودجه‌ها و ظرفیت‌های تحقیقاتی مناسب و تکیه بر استعداد جوانان، می‌توان گام مثبتی در بهبود تولید ملی برداشت.
بهبود تولید ملی با تکیه بر استعداد جوانان و بودجه‌ تحقیقاتی مناسب