بنی‌تمیم و مومنی در جلسه کمیته اجرایی کشتی آسیا حضور می‌یابند

Home / بنی‌تمیم و مومنی در جلسه کمیته اجرایی کشتی آسیا حضور می‌یابند

بنی‌تمیم و مومنی در جلسه کمیته اجرایی کشتی آسیا حضور می‌یابند
دو نماینده کشورمان در جلسه کمیته اجرایی کشتی آسیا شرکت می‌کنند.

بنی‌تمیم و مومنی در جلسه کمیته اجرایی کشتی آسیا حضور می‌یابند

دو نماینده کشورمان در جلسه کمیته اجرایی کشتی آسیا شرکت می‌کنند.
بنی‌تمیم و مومنی در جلسه کمیته اجرایی کشتی آسیا حضور می‌یابند