بسیج دانشجویی میدان‌دار اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها

Home / بسیج دانشجویی میدان‌دار اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها

بسیج دانشجویی میدان‌دار اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران گفت: بسیج دانشجویی می‌تواند میدان‌دار اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها باشد.

بسیج دانشجویی میدان‌دار اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران گفت: بسیج دانشجویی می‌تواند میدان‌دار اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها باشد.
بسیج دانشجویی میدان‌دار اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها