بسط کلمه توحید از تأکیدات امام خمینی بود

Home / بسط کلمه توحید از تأکیدات امام خمینی بود

بسط کلمه توحید از تأکیدات امام خمینی بود
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: انقلاب اسلامی نباید در ایران محدود بماند.

بسط کلمه توحید از تأکیدات امام خمینی بود

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: انقلاب اسلامی نباید در ایران محدود بماند.
بسط کلمه توحید از تأکیدات امام خمینی بود