بسته حمایتی دولت به حساب ایثارگران واریز شد

Home / بسته حمایتی دولت به حساب ایثارگران واریز شد

بسته حمایتی دولت به حساب ایثارگران واریز شد
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از تخصیص بسته حمایتی دولت به ایثارگران و واریز آن به حساب ایثارگران خبر داد.

بسته حمایتی دولت به حساب ایثارگران واریز شد

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از تخصیص بسته حمایتی دولت به ایثارگران و واریز آن به حساب ایثارگران خبر داد.
بسته حمایتی دولت به حساب ایثارگران واریز شد