بزرگداشت هفته پژوهش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد

Home / بزرگداشت هفته پژوهش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد

بزرگداشت هفته پژوهش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد
مراسم بزرگداشت هفته پژوهش با سخنرانی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل حسینیه الزهرا (س) برگزار شد.

بزرگداشت هفته پژوهش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش با سخنرانی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل حسینیه الزهرا (س) برگزار شد.
بزرگداشت هفته پژوهش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد