بزرگترین مشکل ایجاد یک تشکل اسلامی نفس اعضا است

Home / بزرگترین مشکل ایجاد یک تشکل اسلامی نفس اعضا است

بزرگترین مشکل ایجاد یک تشکل اسلامی نفس اعضا است
شهید بهشتی بزرگترین مشکل ایجاد یک تشکل اسلامی و انقلابی در تراز جمهوری اسلامی را درون هر فرد و نفس اعضا می‌داند.

بزرگترین مشکل ایجاد یک تشکل اسلامی نفس اعضا است

شهید بهشتی بزرگترین مشکل ایجاد یک تشکل اسلامی و انقلابی در تراز جمهوری اسلامی را درون هر فرد و نفس اعضا می‌داند.
بزرگترین مشکل ایجاد یک تشکل اسلامی نفس اعضا است