برگزاری کنفرانس بین‌المللی جهانی‌سازی صنایع و توسعه اقتصادی

Home / برگزاری کنفرانس بین‌المللی جهانی‌سازی صنایع و توسعه اقتصادی

برگزاری کنفرانس بین‌المللی جهانی‌سازی صنایع و توسعه اقتصادی
نهمین کنفرانس بین‌المللی جهانی‌سازی، صنایع و توسعه اقتصادی در واشنگتن برگزار می‌شود.

برگزاری کنفرانس بین‌المللی جهانی‌سازی صنایع و توسعه اقتصادی

نهمین کنفرانس بین‌المللی جهانی‌سازی، صنایع و توسعه اقتصادی در واشنگتن برگزار می‌شود.
برگزاری کنفرانس بین‌المللی جهانی‌سازی صنایع و توسعه اقتصادی