برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاهیان در قالب لیگ فرهیختگان

Home / برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاهیان در قالب لیگ فرهیختگان

برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاهیان در قالب لیگ فرهیختگان
مدیرکل ورزش و تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مسابقات ورزشی دانشگاهیان در قالب لیگ فرهیختگان برگزار می‌شود.

برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاهیان در قالب لیگ فرهیختگان

مدیرکل ورزش و تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مسابقات ورزشی دانشگاهیان در قالب لیگ فرهیختگان برگزار می‌شود.
برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاهیان در قالب لیگ فرهیختگان