برگزاری جام دوستی سفارت‌های خارجی در ایران

Home / برگزاری جام دوستی سفارت‌های خارجی در ایران

برگزاری جام دوستی سفارت‌های خارجی در ایران
اولین دوره مسابقات جام صلح و دوستی در تهران برگزار می‌شود.

برگزاری جام دوستی سفارت‌های خارجی در ایران

اولین دوره مسابقات جام صلح و دوستی در تهران برگزار می‌شود.
برگزاری جام دوستی سفارت‌های خارجی در ایران