برگزاری بیش از 200 دوره آموزشی در دانشگاه پیام نور استان تهران

Home / برگزاری بیش از 200 دوره آموزشی در دانشگاه پیام نور استان تهران

برگزاری بیش از 200 دوره آموزشی در دانشگاه پیام نور استان تهران
رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: بیش از 200 عنوان دوره آموزشی با نظارت و هدایت مسئولان ستاد در دانشگاه پیام نور استان تهران برگزارشده است.

برگزاری بیش از 200 دوره آموزشی در دانشگاه پیام نور استان تهران

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: بیش از 200 عنوان دوره آموزشی با نظارت و هدایت مسئولان ستاد در دانشگاه پیام نور استان تهران برگزارشده است.
برگزاری بیش از 200 دوره آموزشی در دانشگاه پیام نور استان تهران