برکناری 5 نفر از معاونین و مدیران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

Home / برکناری 5 نفر از معاونین و مدیران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

برکناری 5 نفر از معاونین و مدیران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
کمیته ویژه پیگیری سانحه مصیب‌ بار تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پنج نفر از معاونین و مدیران این واحد را اخراج کرد.

برکناری 5 نفر از معاونین و مدیران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

کمیته ویژه پیگیری سانحه مصیب‌ بار تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پنج نفر از معاونین و مدیران این واحد را اخراج کرد.
برکناری 5 نفر از معاونین و مدیران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات