برکات عمر کوتاه حضرت زهرا(س) هنوز هم در جامعه جاری و ساری است

Home / برکات عمر کوتاه حضرت زهرا(س) هنوز هم در جامعه جاری و ساری است

برکات عمر کوتاه حضرت زهرا(س) هنوز هم در جامعه جاری و ساری است
مدیر حوزه علمیه استان البرز گفت: برکات عمر کوتاه حضرت زهرا(س) هنوز هم در جامعه جاری و ساری است.

برکات عمر کوتاه حضرت زهرا(س) هنوز هم در جامعه جاری و ساری است

مدیر حوزه علمیه استان البرز گفت: برکات عمر کوتاه حضرت زهرا(س) هنوز هم در جامعه جاری و ساری است.
برکات عمر کوتاه حضرت زهرا(س) هنوز هم در جامعه جاری و ساری است