برنامه ششم توسعه بر تقویت بودجه دفاعی کشور تأکید دارد

Home / برنامه ششم توسعه بر تقویت بودجه دفاعی کشور تأکید دارد

برنامه ششم توسعه بر تقویت بودجه دفاعی کشور تأکید دارد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه کشور نحوه حرکت بودجه به سمت تقویت بنیه دفاعی به صراحت ذکر شده است.

برنامه ششم توسعه بر تقویت بودجه دفاعی کشور تأکید دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه کشور نحوه حرکت بودجه به سمت تقویت بنیه دفاعی به صراحت ذکر شده است.
برنامه ششم توسعه بر تقویت بودجه دفاعی کشور تأکید دارد