برنامه سال ۹۸ وزارت بهداشت در حوزه قرآن و عترت در دست اقدام است

Home / برنامه سال ۹۸ وزارت بهداشت در حوزه قرآن و عترت در دست اقدام است

برنامه سال ۹۸ وزارت بهداشت در حوزه قرآن و عترت در دست اقدام است
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: برای تدوین برنامه سال ۹۸ در حوزه قرآن و عترت از همایش‌ها ایده‌های خوبی را خواهیم گرفت.

برنامه سال ۹۸ وزارت بهداشت در حوزه قرآن و عترت در دست اقدام است

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: برای تدوین برنامه سال ۹۸ در حوزه قرآن و عترت از همایش‌ها ایده‌های خوبی را خواهیم گرفت.
برنامه سال ۹۸ وزارت بهداشت در حوزه قرآن و عترت در دست اقدام است