برنامه آموزشی دانشجویان جدید اعلام شد

Home / برنامه آموزشی دانشجویان جدید اعلام شد

برنامه آموزشی دانشجویان جدید اعلام شد
معاون آموزشی دانشگاه آزاد یزد گفت: برنامه آموزشی دانشجویان جدید دانشگاه آزاد اسلامی یزد  اعلام شده و دانشجویان از 6 بهمن انتخاب واحد خود را آغاز کرده‌اند.

برنامه آموزشی دانشجویان جدید اعلام شد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد یزد گفت: برنامه آموزشی دانشجویان جدید دانشگاه آزاد اسلامی یزد  اعلام شده و دانشجویان از 6 بهمن انتخاب واحد خود را آغاز کرده‌اند.
برنامه آموزشی دانشجویان جدید اعلام شد