برنامه‌های اسلامی ما را یاد دولتمردان سابق می‌اندازد

Home / برنامه‌های اسلامی ما را یاد دولتمردان سابق می‌اندازد

برنامه‌های اسلامی ما را یاد دولتمردان سابق می‌اندازد
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه‌های اسلامی ما را یاد دولتمردان سابق می‌اندازد.

برنامه‌های اسلامی ما را یاد دولتمردان سابق می‌اندازد

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه‌های اسلامی ما را یاد دولتمردان سابق می‌اندازد.
برنامه‌های اسلامی ما را یاد دولتمردان سابق می‌اندازد