بررسی دلایل گرانی خودرو در مجلس/وزیر صنعت به مجلس احضار شد

Home / بررسی دلایل گرانی خودرو در مجلس/وزیر صنعت به مجلس احضار شد

بررسی دلایل گرانی خودرو در مجلس/وزیر صنعت به مجلس احضار شد
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به واکاوی دلایل التهابات موجود بازار خودرو پرداخت و وضعیت موجود را تشریح کرد.

بررسی دلایل گرانی خودرو در مجلس/وزیر صنعت به مجلس احضار شد

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به واکاوی دلایل التهابات موجود بازار خودرو پرداخت و وضعیت موجود را تشریح کرد.
بررسی دلایل گرانی خودرو در مجلس/وزیر صنعت به مجلس احضار شد