برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال منافع ملی نیستند

Home / برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال منافع ملی نیستند

برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال منافع ملی نیستند
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی گفت:مواضع برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربرابر لوایح مختلف نشان می‌دهد که آنها به‌دنبال منافع ملی نیستند.

برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال منافع ملی نیستند

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی گفت:مواضع برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربرابر لوایح مختلف نشان می‌دهد که آنها به‌دنبال منافع ملی نیستند.
برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال منافع ملی نیستند