برخی نمایندگان برای حفظ افشانی در شهرداری تلاش می‌کنند

Home / برخی نمایندگان برای حفظ افشانی در شهرداری تلاش می‌کنند

برخی نمایندگان برای حفظ افشانی در شهرداری تلاش می‌کنند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی نمایندگان تلاش دارند با تهیه استفساریه افشانی را در شهرداری حفظ کنند.

برخی نمایندگان برای حفظ افشانی در شهرداری تلاش می‌کنند

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی نمایندگان تلاش دارند با تهیه استفساریه افشانی را در شهرداری حفظ کنند.
برخی نمایندگان برای حفظ افشانی در شهرداری تلاش می‌کنند