برخی خریدهای تسلیحاتی شاه اصلاً به ایران نمی‌آمد!

Home / برخی خریدهای تسلیحاتی شاه اصلاً به ایران نمی‌آمد!

برخی خریدهای تسلیحاتی شاه اصلاً به ایران نمی‌آمد!
 دهه آخر حیات رژیم پهلوی، از جمله سرفصل‌های مهم در بررسی تاریخ انقلاب اسلامی است، که بسیاری از اقدامات شاه در این برهه زمینه‌ساز اوج‌گیری انقلاب اسلامی شد.

برخی خریدهای تسلیحاتی شاه اصلاً به ایران نمی‌آمد!

 دهه آخر حیات رژیم پهلوی، از جمله سرفصل‌های مهم در بررسی تاریخ انقلاب اسلامی است، که بسیاری از اقدامات شاه در این برهه زمینه‌ساز اوج‌گیری انقلاب اسلامی شد.
برخی خریدهای تسلیحاتی شاه اصلاً به ایران نمی‌آمد!