برخورد با داورانی که اشتباه تأثیرگذار داشته باشند

Home / برخورد با داورانی که اشتباه تأثیرگذار داشته باشند

برخورد با داورانی که اشتباه تأثیرگذار داشته باشند
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: به طور حتم با داوران و کمک‌داورانی که مرتکب اشتباه تأثیرگذار شوند، برخورد می‌شود.

برخورد با داورانی که اشتباه تأثیرگذار داشته باشند

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: به طور حتم با داوران و کمک‌داورانی که مرتکب اشتباه تأثیرگذار شوند، برخورد می‌شود.
برخورد با داورانی که اشتباه تأثیرگذار داشته باشند