برجام درآمدی غیرنفتی برای دولت محقق نکرد

Home / برجام درآمدی غیرنفتی برای دولت محقق نکرد

برجام درآمدی غیرنفتی برای دولت محقق نکرد
استاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در دو سال اول برجام تنها ۵۴ درصد بودجه عمرانی دولت محقق شد و برجام برای دولت اعتبار غیرنفتی ایجاد نکرد.

برجام درآمدی غیرنفتی برای دولت محقق نکرد

استاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در دو سال اول برجام تنها ۵۴ درصد بودجه عمرانی دولت محقق شد و برجام برای دولت اعتبار غیرنفتی ایجاد نکرد.
برجام درآمدی غیرنفتی برای دولت محقق نکرد