برای معرفی دستاوردهای انقلاب نخبگان واقعیت‌های تاریخی را شرح دهند

Home / برای معرفی دستاوردهای انقلاب نخبگان واقعیت‌های تاریخی را شرح دهند

برای معرفی دستاوردهای انقلاب نخبگان واقعیت‌های تاریخی را شرح دهند
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: نخبگان واقعیت‌های پیش از انقلاب را برای جوانان بازگو کنند و شرح دهند امروز به چه پیشرفت‌هایی رسیده‌ایم.

برای معرفی دستاوردهای انقلاب نخبگان واقعیت‌های تاریخی را شرح دهند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: نخبگان واقعیت‌های پیش از انقلاب را برای جوانان بازگو کنند و شرح دهند امروز به چه پیشرفت‌هایی رسیده‌ایم.
برای معرفی دستاوردهای انقلاب نخبگان واقعیت‌های تاریخی را شرح دهند