برای بازی در معکوس وسوسه نشدم

Home / برای بازی در معکوس وسوسه نشدم

برای بازی در معکوس وسوسه نشدم
کارگردان فیلم معکوس در نشست پرسش و پاسخ این فيلم گفت برای رفتن بازی در این اثر وسوسه نشده است.

برای بازی در معکوس وسوسه نشدم

کارگردان فیلم معکوس در نشست پرسش و پاسخ این فيلم گفت برای رفتن بازی در این اثر وسوسه نشده است.
برای بازی در معکوس وسوسه نشدم