براندازان نظام خط دهنده اصلی به کروبی بوده‌ و هستند

Home / براندازان نظام خط دهنده اصلی به کروبی بوده‌ و هستند

براندازان نظام خط دهنده اصلی به کروبی بوده‌ و هستند
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: عده‌ای از براندازان نظام سال‌های متمادی است که قبل و بعد از حصر خط دهنده اصلی به کروبی بوده‌اند و در حال حاضر هم هستند.

براندازان نظام خط دهنده اصلی به کروبی بوده‌ و هستند

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: عده‌ای از براندازان نظام سال‌های متمادی است که قبل و بعد از حصر خط دهنده اصلی به کروبی بوده‌اند و در حال حاضر هم هستند.
براندازان نظام خط دهنده اصلی به کروبی بوده‌ و هستند