بدون در نظر گرفتن میراث فرهنگی نمی‌توان برنامه توسعه نوشت

Home / بدون در نظر گرفتن میراث فرهنگی نمی‌توان برنامه توسعه نوشت

بدون در نظر گرفتن میراث فرهنگی نمی‌توان برنامه توسعه نوشت
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: بدون در نظر گرفتن میراث فرهنگی نمی‌توان برنامه توسعه نوشت.

بدون در نظر گرفتن میراث فرهنگی نمی‌توان برنامه توسعه نوشت

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: بدون در نظر گرفتن میراث فرهنگی نمی‌توان برنامه توسعه نوشت.
بدون در نظر گرفتن میراث فرهنگی نمی‌توان برنامه توسعه نوشت