بدهکاری 500 میلیارد تومانی ایرلاین‌ها به شهر فرودگاهی امام(ره)

Home / بدهکاری 500 میلیارد تومانی ایرلاین‌ها به شهر فرودگاهی امام(ره)

بدهکاری 500 میلیارد تومانی ایرلاین‌ها به شهر فرودگاهی امام(ره)
سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: ایرلاین‌های ایرانی حدود 500 میلیارد تومان به شهر فرودگاهی امام (ره) بدهکار هستند.

بدهکاری 500 میلیارد تومانی ایرلاین‌ها به شهر فرودگاهی امام(ره)

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: ایرلاین‌های ایرانی حدود 500 میلیارد تومان به شهر فرودگاهی امام (ره) بدهکار هستند.
بدهکاری 500 میلیارد تومانی ایرلاین‌ها به شهر فرودگاهی امام(ره)