بحران در حزب جمهوری‌خواه

Home / بحران در حزب جمهوری‌خواه

بحران در حزب جمهوری‌خواه
پیوستن یکی از سناتورهای حزب جمهوری‌خواه به حزب دموکرات نشان‌دهنده بحران در این حزب است.

بحران در حزب جمهوری‌خواه

پیوستن یکی از سناتورهای حزب جمهوری‌خواه به حزب دموکرات نشان‌دهنده بحران در این حزب است.
بحران در حزب جمهوری‌خواه