بحران امنیت به شمال اروپا رسید!

Home / بحران امنیت به شمال اروپا رسید!

بحران امنیت به شمال اروپا رسید!
سه کشور سوئد، دانمارک و فنلاند به سبب عضویت در اتحادیه اروپا از ضریب آسیب‌پذیری امنیتی بیشتری نسبت به سایر کشورهای قاره سبز برخوردار هستند.

بحران امنیت به شمال اروپا رسید!

سه کشور سوئد، دانمارک و فنلاند به سبب عضویت در اتحادیه اروپا از ضریب آسیب‌پذیری امنیتی بیشتری نسبت به سایر کشورهای قاره سبز برخوردار هستند.
بحران امنیت به شمال اروپا رسید!