باید از اجرای پژوهش‌های بدون هدف در کشور پرهیز کرد

Home / باید از اجرای پژوهش‌های بدون هدف در کشور پرهیز کرد

باید از اجرای پژوهش‌های بدون هدف در کشور پرهیز کرد
مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پژوهش تحصیلات تکمیلی در کشور باید هدفمند باشد و باید از اجرای پژوهش‌های بدون هدف در کشور پرهیز کرد.

باید از اجرای پژوهش‌های بدون هدف در کشور پرهیز کرد

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پژوهش تحصیلات تکمیلی در کشور باید هدفمند باشد و باید از اجرای پژوهش‌های بدون هدف در کشور پرهیز کرد.
باید از اجرای پژوهش‌های بدون هدف در کشور پرهیز کرد