باید ارزش رهبری و انقلاب را بیشتر بدانیم و به آن‌ها افتخار کنیم

Home / باید ارزش رهبری و انقلاب را بیشتر بدانیم و به آن‌ها افتخار کنیم

باید ارزش رهبری و انقلاب را بیشتر بدانیم و به آن‌ها افتخار کنیم
مرضیه هاشمی در فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: تمام اتفاقاتی که امروز شاهدش هستیم از برکات انقلاب اسلامی است. باید قدر رهبری و انقلاب اسلامی را بیشتر بدانیم.

باید ارزش رهبری و انقلاب را بیشتر بدانیم و به آن‌ها افتخار کنیم

مرضیه هاشمی در فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: تمام اتفاقاتی که امروز شاهدش هستیم از برکات انقلاب اسلامی است. باید قدر رهبری و انقلاب اسلامی را بیشتر بدانیم.
باید ارزش رهبری و انقلاب را بیشتر بدانیم و به آن‌ها افتخار کنیم