بایدن زباله‌ای بود که اوباما او را بیرون آورد !

Home / بایدن زباله‌ای بود که اوباما او را بیرون آورد !

بایدن زباله‌ای بود که اوباما او را بیرون آورد !
رئیس‌جمهور آمریکا با تمسخر معاون ریاست‌جمهور سابق وی را به زباله‌ای تشبیه کرد که اوباما وی را بیرون آورده است.

بایدن زباله‌ای بود که اوباما او را بیرون آورد !

رئیس‌جمهور آمریکا با تمسخر معاون ریاست‌جمهور سابق وی را به زباله‌ای تشبیه کرد که اوباما وی را بیرون آورده است.
بایدن زباله‌ای بود که اوباما او را بیرون آورد !