بانوان کشتی‌گیر روی تشک می‌روند

Home / بانوان کشتی‌گیر روی تشک می‌روند

بانوان کشتی‌گیر روی تشک می‌روند
رقابت‌های قهرمانی کشور کشتی بانوان از 12 بهمن آغاز و بانوان کشتی‌گیر در 6 وزن روی تشک می‌روند.

بانوان کشتی‌گیر روی تشک می‌روند

رقابت‌های قهرمانی کشور کشتی بانوان از 12 بهمن آغاز و بانوان کشتی‌گیر در 6 وزن روی تشک می‌روند.
بانوان کشتی‌گیر روی تشک می‌روند