بازدید رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی از خبرگزاری آنا

Home / بازدید رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی از خبرگزاری آنا

بازدید رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی از خبرگزاری آنا
رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به همراه سرپرست اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی از تحریریه خبرگزاری آنا بازدید کرد.

بازدید رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی از خبرگزاری آنا

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به همراه سرپرست اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی از تحریریه خبرگزاری آنا بازدید کرد.
بازدید رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی از خبرگزاری آنا