بازداشت 300 جلیقه زرد در فرانسه

Home / بازداشت 300 جلیقه زرد در فرانسه

بازداشت 300 جلیقه زرد در فرانسه
پلیس فرانسه از بازداشت بیش از 300 جلیقه زرد در دهمین هفته اعتراضات علیه دولت خبر داد.

بازداشت 300 جلیقه زرد در فرانسه

پلیس فرانسه از بازداشت بیش از 300 جلیقه زرد در دهمین هفته اعتراضات علیه دولت خبر داد.
بازداشت 300 جلیقه زرد در فرانسه