بازخوانی فتنه 88 و شباهت‌های آن با جنگ جمل

Home / بازخوانی فتنه 88 و شباهت‌های آن با جنگ جمل

بازخوانی فتنه 88 و شباهت‌های آن با جنگ جمل
مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در یادداشتی علاوه‌بر بازخوانی فتنه 88، شباهت‌های آن با جنگ جمل را تشریح کرد.

بازخوانی فتنه 88 و شباهت‌های آن با جنگ جمل

مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در یادداشتی علاوه‌بر بازخوانی فتنه 88، شباهت‌های آن با جنگ جمل را تشریح کرد.
بازخوانی فتنه 88 و شباهت‌های آن با جنگ جمل