ایکاردی و هازارد در فهرست خرید زمستانی رئال مادرید

Home / ایکاردی و هازارد در فهرست خرید زمستانی رئال مادرید

ایکاردی و هازارد در فهرست خرید زمستانی رئال مادرید
در حالی که تصور می‌شد دیاز اولین و آخرین خرید زمستانی رئال باشد؛ اما گویا جذب یک مهاجم نوک نیز در دستور کار سران این باشگاه قرار گرفته است.

ایکاردی و هازارد در فهرست خرید زمستانی رئال مادرید

در حالی که تصور می‌شد دیاز اولین و آخرین خرید زمستانی رئال باشد؛ اما گویا جذب یک مهاجم نوک نیز در دستور کار سران این باشگاه قرار گرفته است.
ایکاردی و هازارد در فهرست خرید زمستانی رئال مادرید