ایرلاین‌های ایرانی برای خرید سوخو هنوز به توافق نرسیدند

Home / ایرلاین‌های ایرانی برای خرید سوخو هنوز به توافق نرسیدند

ایرلاین‌های ایرانی برای خرید سوخو هنوز به توافق نرسیدند
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ایرلاین های ایرانی چند سالی است با کمپانی سوخو برای خرید هواپیما مذاکره می‌کنند اما آن‌ها هنوز به مرحله قرارداد نرسیده‌اند.

ایرلاین‌های ایرانی برای خرید سوخو هنوز به توافق نرسیدند

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ایرلاین های ایرانی چند سالی است با کمپانی سوخو برای خرید هواپیما مذاکره می‌کنند اما آن‌ها هنوز به مرحله قرارداد نرسیده‌اند.
ایرلاین‌های ایرانی برای خرید سوخو هنوز به توافق نرسیدند