ایران و الجزایر روابط سازنده‌ای در تمام سطوح دارند

Home / ایران و الجزایر روابط سازنده‌ای در تمام سطوح دارند

ایران و الجزایر روابط سازنده‌ای در تمام سطوح دارند
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران و الجزایر در زمینه روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگوها و رایزنی‌های مستمری باهم دارند.

ایران و الجزایر روابط سازنده‌ای در تمام سطوح دارند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران و الجزایر در زمینه روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگوها و رایزنی‌های مستمری باهم دارند.
ایران و الجزایر روابط سازنده‌ای در تمام سطوح دارند