ایران در شرایط کنونی حساب اقتصادی روی برجام باز نکرده است

Home / ایران در شرایط کنونی حساب اقتصادی روی برجام باز نکرده است

ایران در شرایط کنونی حساب اقتصادی روی برجام باز نکرده است
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران در شرایط کنونی برجام را با راهبردی سیاسی پیگیری می‌کند و حسابی در عرصه اقتصادی روی برجام نداریم.

ایران در شرایط کنونی حساب اقتصادی روی برجام باز نکرده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران در شرایط کنونی برجام را با راهبردی سیاسی پیگیری می‌کند و حسابی در عرصه اقتصادی روی برجام نداریم.
ایران در شرایط کنونی حساب اقتصادی روی برجام باز نکرده است