ایران در حال پیاده‌سازی الگوی موفق نشست آستانه در افغانستان است

Home / ایران در حال پیاده‌سازی الگوی موفق نشست آستانه در افغانستان است

ایران در حال پیاده‌سازی الگوی موفق نشست آستانه در افغانستان است
یک کارشناس امور افغانستان با اشاره به تحرک دیپلماتیک ایران در همسایه شرقی خود تصریح کرد که تهران در حال پیاده‌ کردن الگوی نشست آستانه در افغانستان است.

ایران در حال پیاده‌سازی الگوی موفق نشست آستانه در افغانستان است

یک کارشناس امور افغانستان با اشاره به تحرک دیپلماتیک ایران در همسایه شرقی خود تصریح کرد که تهران در حال پیاده‌ کردن الگوی نشست آستانه در افغانستان است.
ایران در حال پیاده‌سازی الگوی موفق نشست آستانه در افغانستان است