ایرانی‌ها سالانه 10 هزار میلیارد سیگار می‌خرند!

Home / ایرانی‌ها سالانه 10 هزار میلیارد سیگار می‌خرند!

ایرانی‌ها سالانه 10 هزار میلیارد سیگار می‌خرند!
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ایرانی‌ها سالانه 10 هزار میلیارد تومان سیگار می‌خرند.

ایرانی‌ها سالانه 10 هزار میلیارد سیگار می‌خرند!

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ایرانی‌ها سالانه 10 هزار میلیارد تومان سیگار می‌خرند.
ایرانی‌ها سالانه 10 هزار میلیارد سیگار می‌خرند!