ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در گروی مشارکت فعال بخش خصوصی

Home / ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در گروی مشارکت فعال بخش خصوصی

ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در گروی مشارکت فعال بخش خصوصی
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری البرز گفت: یکی از راهکارهای اصلی ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در گروی مشارکت فعال بخش خصوصی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری البرز گفت: یکی از راهکارهای اصلی ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال بخش خصوصی است.
ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در گروی مشارکت فعال بخش خصوصی