ایتالیا بازگشایی سفارت خود را در سوریه بررسی می‌کند

Home / ایتالیا بازگشایی سفارت خود را در سوریه بررسی می‌کند

ایتالیا بازگشایی سفارت خود را در سوریه بررسی می‌کند
وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که بازگشایی سفارت این کشور در سوریه درحال بررسی است.

ایتالیا بازگشایی سفارت خود را در سوریه بررسی می‌کند

وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که بازگشایی سفارت این کشور در سوریه درحال بررسی است.
ایتالیا بازگشایی سفارت خود را در سوریه بررسی می‌کند