اگر پراید زیان‌ده است چرا تولید آن را متوقف نمی‌کنید؟

Home / اگر پراید زیان‌ده است چرا تولید آن را متوقف نمی‌کنید؟

اگر پراید زیان‌ده است چرا تولید آن را متوقف نمی‌کنید؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درحال‌حاضر هیچ مجوزی برای پیش‌فروش محصولات توسط خودروسازان داخلی صادر نشده است که به تعهدات قبلی آنها اضافه شود.

اگر پراید زیان‌ده است چرا تولید آن را متوقف نمی‌کنید؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درحال‌حاضر هیچ مجوزی برای پیش‌فروش محصولات توسط خودروسازان داخلی صادر نشده است که به تعهدات قبلی آنها اضافه شود.
اگر پراید زیان‌ده است چرا تولید آن را متوقف نمی‌کنید؟