«اکنون» فاضل نظری آخر زمستان می‌رسد

Home / «اکنون» فاضل نظری آخر زمستان می‌رسد

«اکنون» فاضل نظری آخر زمستان می‌رسد
انتشارات سوره مهر ششمین دفتر شعر فاضل نظری با عنوان «اکنون» را منتشر خواهد کرد.

«اکنون» فاضل نظری آخر زمستان می‌رسد

انتشارات سوره مهر ششمین دفتر شعر فاضل نظری با عنوان «اکنون» را منتشر خواهد کرد.
«اکنون» فاضل نظری آخر زمستان می‌رسد