اکرمی:‌ دشمن برای تضعیف انقلاب بر روی نظریه ولایت فقیه متمرکز است

Home / اکرمی:‌ دشمن برای تضعیف انقلاب بر روی نظریه ولایت فقیه متمرکز است

اکرمی:‌ دشمن برای تضعیف انقلاب بر روی نظریه ولایت فقیه متمرکز است
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: دشمن برای تضعیف انقلاب اسلامی بر روی آسیب رساندن به نظریه ولایت فقیه متمرکز شده است.

اکرمی:‌ دشمن برای تضعیف انقلاب بر روی نظریه ولایت فقیه متمرکز است

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: دشمن برای تضعیف انقلاب اسلامی بر روی آسیب رساندن به نظریه ولایت فقیه متمرکز شده است.
اکرمی:‌ دشمن برای تضعیف انقلاب بر روی نظریه ولایت فقیه متمرکز است