اکران مستند «هاشمی زنده است» لغو شد/ دانشگاه تهران میزبان دوم

Home / اکران مستند «هاشمی زنده است» لغو شد/ دانشگاه تهران میزبان دوم

اکران مستند «هاشمی زنده است» لغو شد/ دانشگاه تهران میزبان دوم
رونمایی از مستند «هاشمی زنده است» بدلیل فشارهای سیاسی خارج از دانشگاه امیرکبیر لغو شده و این مستند تا ساعاتی دیگر در دانشگاه تهران رونمایی خواهد شد.

اکران مستند «هاشمی زنده است» لغو شد/ دانشگاه تهران میزبان دوم

رونمایی از مستند «هاشمی زنده است» بدلیل فشارهای سیاسی خارج از دانشگاه امیرکبیر لغو شده و این مستند تا ساعاتی دیگر در دانشگاه تهران رونمایی خواهد شد.
اکران مستند «هاشمی زنده است» لغو شد/ دانشگاه تهران میزبان دوم